IGiPZ PAN

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN (IGiPZ PAN) został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Instytut jest ważnym ośrodkiem geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Prowadzone badania dotyczą m.in.: współczesnych zmian na obszarach wiejskich, obszarów metropolitalnych, mechanizmów transformacji socjoekonomicznej współzależności procesów naturalnych i społeczno-gospodarczych, dostępności przestrzennej w różnych skalach itd. Instytut uczestniczy w europejskich programach HORIZON i ESPON, realizuje projekty badawcze NCN oraz na zlecenie instytucji państwowych i samorządowych. Instytut ma bogate tradycje w zakresie badań wsi i rozwoju lokalnego, którymi kierowali profesorowie: Jerzy Kostrowicki, Andrzej Stasiak, Roman Szczęsny.

W roku 2011 reaktywowano Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego pod kierownictwem prof. Jerzego Bańskiego. Od 1 kwietnia 2018 r., po objęciu funkcji dyrektora Instytutu przez prof. Jerzego Bańskiego, kierownikiem Zakładu został dr Konrad Czapiewski.

www.igipz.pan.pl

PTG

Polskie Towarzystwo Geograficzne założone w Warszawie w styczniu 1918 r. kontynuuje swoje wiekowe dziedzictwo w duchu odpowiedzialności za historię, stan obecny i perspektywy rozwoju geografii polskiej. Głównym celem Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju nauk geograficznych oraz edukacji i zastosowania wiedzy geograficznej w szeroko rozumianym życiu społeczno-gospodarczym. PTG realizuje to poprzez inicjowanie i organizowanie badań naukowych, szerzenie kultury geograficznej oraz wychowanie w duchu patriotyzmu terytorialnego. Szczególnie istotna jest działalność wydawnicza, organizacja konferencji i seminariów oraz inna aktywność organizacyjna i opiniotwórcza. Ważną rolę w rozwoju świadomości geograficznej społeczeństwa odgrywa akcja popularyzacyjna i wycieczkowa.

W ramach PTG funkcjonuje Komisja Obszarów Wiejskich i jej podstawowa działalność ogniskuje się współcześnie wokół organizowania corocznych Seminariów Geografii Wsi (d. Seminariów Geograficzno-Rolniczych) oraz wydawania publikacji związanych z problematyką wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Ważnym kierunkiem działalności Komisji jest integracja środowiska naukowego podejmującego badania dotyczące problematyki obszarów wiejskich, a w szczególności geografii wsi. Aktualnie przewodniczącym Komisji jest dr hab. Marcin Wójcik.

https://ptgeo.org.pl/