Aktywność gospodarcza na migracyjnych i niemigracyjnych obszarach wiejskich województwa opolskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 42 - Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 65-73
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Obszary wiejskie województwa opolskiego przez ostatnich kilka dekad przeszły szereg przemian, które wywarły istotny wpływ na ich obecną sytuację społeczno-gospodarczą. Kluczowe znaczenie w procesie transformacji obszarów wiejskich regionu miały intensywne procesy migracji zewnętrznych części ludności Opolszczyzny, która za sprawą posiadania oprócz polskiego, także niemieckiego obywatelstwa czy pochodzenia, miała możliwość pracy i wyjazdu do krajów Europy Zachodniej jeszcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. W obliczu tych intensywnych procesów migracji, w których w przeszłości uczestniczyła głównie ludność rodzima Śląska, na obszarach wiejskich regionu obserwowano silne przeobrażenia demograficzne, społeczne oraz gospodarcze. Mając powyższe na uwadze, celem zaprezentowanej w niniejszym artykule analizy porównawczej stało się określenie wpływu emigracji zarobkowej ludności regionu na jeden z elementów określających sytuację ekonomiczną obszarów wiejskich – na aktywność gospodarczą gmin wiejskich województwa opolskiego mierzoną wskaźnikiem liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 mieszkańców. W wyniku tej analizy ustalono, że emigracja zarobkowa może mieć związek z aktywnością gospodarczą mieszkańców obszarów wiejskich, aczkolwiek jest ona determinowana jeszcze przez szereg innych czynników.

Politechnika Opolska
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Katedra Polityki Regionalnej
ul. Luboszycka 7, 45–036 Opole
d.rokita@po.opole.pl