Dostępność edukacji podstawowej na obszarach wiejskich województwa małopolskiego – studium przypadku powiatu miechowskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2015)
Tom 40 - Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym
Strony: 65-80
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W wyniku niekorzystnych tendencji demograficznych w ostatnich latach w Polsce obserwuje się znaczący ubytek liczby uczniów w szkołach podstawowych. Konsekwencją tych zmian jest likwidacja małych szkół zlokalizowanych głównie na obszarach wiejskich. Powoduje to wydłużenie czasu dojazdu dzieci do szkół. Artykuł przedstawia zmiany w sieci szkół województwa małopolskiego oraz zjawiska ludnościowe, które w głównej mierze za nie odpowiadają. Skupiono się na najbardziej depopulacyjnym regionie województwa, powiecie miechowskim, położonym w jego północno-wschodniej części. Dla powiatu miechowskiego przedstawiono zmiany ludności w latach 1950–2012, które doprowadziły do trudnejsytuacji demograficznej regionu. Następnie porównano poziom dostępności czasowej do szkół podstawowych powiatu miechowskiego w roku 2008 oraz 2014. Starano się również ocenić organizację zajęć pozalekcyjnych, jako istotnego czynnika wyrównywania szans kształcenia dzieci i młodzieży.

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Instytut Geografii
ul. Podchorążych 2, 30–084 Kraków
agnieszka.gil@wp.pl