Jaka jest reprezentacja formalna wsi w Polsce?

Studia Obszarów Wiejskich (2019)
Tom 55
Strony: 7-25
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Praca prezentuje wyniki badań poświęconych reprezentacji formalnej wsi w Polsce i stanowi studium wojewódzkich programów odnowy wsi. Wykorzystano koncepcję badań przestrzeni wiejskiej zaproponowaną przez K. Halfacree’go (2006). Ramy teoretyczne pracy wyznacza także dyskusja na temat definiowania wsi w nurcie poststrukturalistycznym, a także rozważania nad odnową wsi. W badaniu posłużono się metodą analizy treści. Interpretacji i dyskusji uzyskanych wyników dokonano w odniesieniu do szerszych przemian społeczno-gospodarczo-kulturowych i pojęcia zmiany na wsi. Wyjaśniono, w jaki sposób tworzy się reprezentacje wsi w wojewódzkich programach odnowy.
Reprezentacja wsi w programach wojewódzkich nie jest zróżnicowana regionalnie, jest chaotyczna i wewnętrznie niespójna. Wieś wyobrażana jest zarówno jako społeczność wiejska i – osobno – przestrzeń wiejska, jak i pewna konstrukcja pojęciowa przeciwna miastu. Reprezentacja odwołuje się przede wszystkim to tożsamości wsi, jednak nie wskazuje, co ją stanowi, a jedynie powiela pewne hasła i slogany jej dotyczące, przez co jej fundamentem jest mit wsi i wiejskości. Zrywa także z rolnictwem jako funkcją gospodarczą, ale nie kulturotwórczą.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
oskwolski@gmail.com

Instytut Rozwoju Miast
Zakład Badań Procesów Rozwojowych w Europie Środkowo-Wschodniej
ul. Cieszyńska 2, 30–015 Kraków