Organizacje pożytku publicznego na obszarach wiejskich w Polsce

Studia Obszarów Wiejskich (2019)
Tom 53
Strony: 109-122
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Głównym celem artykułu jest charakterystyka oraz określenie roli i znaczenia organizacji pożytku publicznego (OPP) na obszarach wiejskich w Polsce. Opracowanie bazuje na analizach danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego (DESiPP), Ministerstwa Finansów (MF) oraz Ministerstwa Polityki i Pomocy Społecznej (MPiPS). Z uwagi na dostępność danych badania obejmują okres 2010–2016. W artykule scharakteryzowano OPP na obszarach wiejskich pod względem ich liczebności, rozmieszczenia, rodzaju (typu), celu statutowego działania i kwot otrzymanych w ramach tzw. mechanizmu 1%. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że charakter działalności OPP jest powiązany z miejscem lokalizacji (miasto-wieś) i rodzajem prowadzonej działalności. Organizacje te pełnią na obszarach wiejskich ważną rolę społeczną, ale ich znaczenie ekonomiczne zależne jest od aktywności konkretnego podmiotu pozarządowego