Podłoże teoretyczne podejścia Smart Villages w polityce UE. Perspektywa geograficzna

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 51
Strony: 139-152
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Inteligentne wioski są obecnie dyskutowanym podejściem do rozwoju obszarów wiejskich w ramach polityki unijnej. Uwzględnia ono zróżnicowanie obszarów wiejskich i odmienną specyfikę ich wyzwań rozwojowych, a centralną rolę przypisuje społecznościom lokalnym. W założeniach jego celem jest kształtowanie odpowiednich cech i postaw tychże społeczności umożliwiających tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju, a nie planowanie tego procesu. Podejście to jest rezultatem ewolucji polityki rozwoju obszarów wiejskich, która wynika z kierunku i dynamiki przemian obszarów wiejskich oraz przemian ich społecznego postrzegania. Dlatego celem pracy było ukazanie Smart Villages w kontekście wybranych, współczesnych koncepcji teoretycznych rozwoju obszarów wiejskich. Praca ma charakter teoretyczno-poznawczy. W debacie na temat rozwoju inteligentnego reprezentuje perspektywę geograficzną. Inspirację dla niej stanowiły przemyślenia autorów na temat współczesnej specyfiki rozwoju lokalnego oraz ewolucji polityk dotyczących tego szczebla.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
oskwolski@gmail.com

Instytut Rozwoju Miast
Zakład Badań Procesów Rozwojowych w Europie Środkowo-Wschodniej
ul. Cieszyńska 2, 30–015 Kraków

Uniwersytet Łódzki
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
marcin.wojcik@geo.uni.lodz.pl