Rola lidera lokalnego w generowaniu kapitału społecznego – studium przypadku z gminy Jeżewo

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 46 - Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich
Strony: 41-55
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem artykułu jest określenie roli lidera lokalnego w generowaniu kapitału społecznego na obszarach wiejskich. Analizę przeprowadzono na podstawie studium przypadku z gminy Jeżewo (powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie). W opracowaniu podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: Jakie cechy osobowościowe i uwarunkowania społeczne decydują o możliwości zostania lokalnym liderem? Jakie inicjatywy mogą być podstawą do budowania kapitału społecznego na wsi? Jaka jest rola lidera w generowaniu kapitału społecznego na obszarach wiejskich? Ze względu na specyfikę podjętego problemu postępowanie badawcze wymagało stosowania technik jakościowych. Za najwłaściwsze uznano metodę studium przypadku i wywiadu pogłębionego. Rezultaty przeprowadzonych badań wskazują, że rola lokalnego lidera w kreowaniu kapitału społecznego przejawia się w aktywizowaniu społeczeństwa poprzez inicjowanie i moderowanie różnorodnych przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną, intensyfikujących relacje i budujących tożsamość lokalną. Jak wynika z badań, osią tych oddolnych projektów mogą być wspólne pasje i zainteresowania.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
jchodkow@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
jadwigab@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
grzelak@umk.pl