Specyfika wojewódzkich programów odnowy wsi w Polsce w kontekście literatury naukowej

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 48 - Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce
Strony: 51-73
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Odnowa wsi jest w Polsce realizowana za pomocą wojewódzkich programów odnowy wsi już od 1997 r. Programy te różnią się od siebie. Istnieje także rozdźwięk między tym, czym odnowa jest w praktyce, a czym powinna być lub jest w literaturze aukowej.
Praca ma dwa cele:
1) określenie charakterystyk wojewódzkich programów odnowy wsi w Polsce i ich orientacji na poszczególne wymiary odnowy (materialno-przestrzenny, ekonomiczny i społeczny),
2) określenie stopnia, w jakim wojewódzkie programy odnowy wsi nawiązują do cech i celów odnowy wsi w świetle literatury naukowej. Analizie poddano ponad 350 uchwał i załączników do uchwał sejmików lub zarządów województw, które posiadały lub posiadają wojewódzkie programy odnowy wsi, podjętych do końca 2016 r. W uzasadnionych przypadkach kontaktowano się z przedstawicielami urzędów marszałkowskich w celu pozyskania informacji. Ponadto podjęto studia literatury dotyczącej odnowy wsi.

Wybrane wnioski:
1) na poziomie założeń ogólnych wojewódzkich programów odnowy wsi, które są ze sobą zbieżne, odnowa ma bardzo rozległe cele i wpisuje się w każdy z wymiarów odnowy wsi,
2) można wyróżnić następujące typy wojewódzkich programów odnowy wsi: „motywacyjne”, „dotacyjne” oraz mieszane,
3) założenia programów niejednokrotnie przeceniały rezultaty zakładanych przedsięwzięć, biorąc pod uwagę cele przedsięwzięć i nakłady finansowe, 4) na poziomie przedsięwzięć realizowanych w ramach programów odnowy wsi urzeczywistniane są wymiary materialno-przestrzenny i częściowo społeczny odnowy wsi.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
oskwolski@gmail.com

Instytut Rozwoju Miast
Zakład Badań Procesów Rozwojowych w Europie Środkowo-Wschodniej
ul. Cieszyńska 2, 30–015 Kraków