Stan wiedzy prokrajobrazowej studentów na tle treści kształcenia

Studia Obszarów Wiejskich (2015)
Tom 40 - Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym
Strony: 141-157
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Edukacja prokrajobrazowa, uwzględniająca regionalne walory i kulturowe uwarunkowania, odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu obszarów wiejskich. Badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów kierunków Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu i Turystyka i Rekreacja wykazały wpływ specyfiki kształcenia na różnice w postrzeganiu krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich. W badaniu ankietowym studenci wykazywali braki w wiedzy z zakresu krajobrazu kulturowego, co w przyszłości może negatywnie wpłynąć na interpretację i kształtowanie przestrzeni wiejskiej. Wyniki analizy porównawczej esejów pt. Idealna wieś oraz problemowych opracowań zaliczeniowych dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu wykazały, że zachodzi konieczność wymiany wiedzy i doświadczeń studentów różnych kierunków (np. poprzez międzyuczelniane warsztaty, wspólne praktyki / zajęcia terenowe, wystawy projektów). Przeprowadzone badania oraz analiza treści kształcenia dla wybranych kierunków wskazują na potrzebę ujęcia treści związanych z kształtowaniem krajobrazu, zwłaszcza obszarów wiejskich, w ramach odrębnego kształcenia, gdyż wiedza przekazana w tym zakresie w dotychczasowej formie może ulegać rozmyciu.

Adam Mickiewicz University in Poznań
Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management
B. Krygowskiego 10, 61–680 Poznań
szmagda@amu.edu.pl