Swoboda planistyczna gmin na przykładzie gminy Stęszew

Studia Obszarów Wiejskich (2019)
Tom 55
Strony: 41-52
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W artykule zaprezentowano wyniki oceny swobody planistycznej pod względem możliwości zabudowy terenów w gminie Stęszew, należącej do Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Zakres pracy obejmował m.in. przegląd aktów prawnych i dokumentów planistycznych oraz punktową ocenę 10 kryteriów ograniczających możliwość zabudowy, wynikających z uwarunkowań prawnych, przyrodniczych, fizjograficznych, kulturowych i technicznych. Swoboda planistyczna w gminie została oceniona jako średnia. Obszary o ograniczonych możliwościach zabudowy i objęte zakazem zabudowy stanowią 53,17%, a tereny o braku ograniczeń planistycznych lub z małymi ograniczeniami zajmują nieco ponad 1/3 ogólnej powierzchni gminy.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
ul. Piątkowska 94E, 60-649 Poznań
anzbier@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
ul. Piątkowska 94E, 60-649 Poznań
krupka-agnieszka@wp.pl