Typologia i regionalizacja obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2020)
Tom 57
Strony: 127-143
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Wraz z postępującymi problemami rozwoju obszarów wiejskich i ich różnorodnością, zachodzi konieczność badań analitycznych i syntez. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie typologii i regionalizacji obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. Na podstawie analizy 27 zmiennych: przyrodniczych, kulturowych, demograficzno-społecznych, ekonomicznych i finansowych dla 127 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (dane statystyczne: BDL GUS, US w Bydgoszczy oraz literatury geograficzno-ekonomicznej), autor wyróżnia 8 zasadniczych typów funkcjonalnych i 6 typów strukturalnych. Występowanie lub współwystępowanie typów funkcjonalno-strukturalnych pozwoliło na wydzielenie na obszarach wiejskich badanego regionu 13 podregionów. Wyniki badań umożliwiły sformułowanie uwag dla zarządzania oraz planowania strategicznego i przestrzennego obszarów wiejskich.

Instytut Geografii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, ul. Gagarina 9
falk@umk.pl