Wielofunkcyjność i próba wyróżnienia funkcjonalno-gospodarczych typów krajobrazu wiejskiego Polski

Studia Obszarów Wiejskich (2014)
Tom 35 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe
Strony: 9-28
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Od lat 70. ubiegłego wieku nasiliły się badania i opracowania dotyczące wielofunkcyjności i zróżnicowania krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich. W artykule podjęto próbę wykazania zróżnicowania procesu wielofunkcyjności obszarów wiejskich w okresie 1970–2010. Następnie przedstawiono konsekwencje wielofunkcyjności w wiejskim krajobrazie kulturowym w ujęciu regionalnym i krajowym. W artykule dokonano zwięzłej charakterystyki 9 typów krajobrazu wiejskiego w Polsce: rolniczego, leśnego, turystyczno-wypoczynkowego, mieszkaniowo-usługowego (zurbanizowanego), górniczoprzemysłowego, osadniczego, wielofunkcyjnego (mieszanego), komunikacyjnego oraz dziedzictwa kulturowego. Zwrócono też uwagę na czynniki kształtujące wiejski krajobraz kulturowy w Polsce w przyszłości, zgodnie z wdrażanymi zasadami i normami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej z 2000 r.

Instytut Geografii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, ul. Gagarina 9
falk@umk.pl