Wielokryterialny wybór strategii rozwoju wybranej gminy wiejskiej (na przykładzie gminy Rzekuń)

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 47 - Zasoby lokalne w polityce terytorialnej
Strony: 113-128
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W artykule zaprezentowano koncepcję podejmowania decyzji dotyczących wyboru strategii rozwoju gminy przy użyciu wielokryterialnej analizy decyzji MCDA (Multi-Criteria Decision Analysis), która jest dobrze znana na całym świecie, ale wciąż niedoceniana w Polsce. Proponowane podejście opisano na przykładzie wybranej gminy Rzekuń k. Ostrołęki, w której przestała już obowiązywać strategia rozwoju gminy. Oznacza to, że jest zalecane opracowanie nowej strategii i powinno to nastąpić możliwie szybko. Przedmiotem analizy w niniejszym artykule są cztery warianty strategii, które zostały rozpatrzone z uwzględnieniem dwunastu kryteriów (ekonomicznych, społecznych i środowiskowych). Do oceny rozpatrywanych wariantów strategii została użyta metoda PROMETHEE, jedna z najbardziej popularnych metod MCDA. W rezultacie przeprowadzonych analiz został wybrany wariant strategii rozwoju, który zakłada przeobrażenia gminy w kierunku osadniczo-usługowym.

Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Wiejska 45e, 15-351 Białystok
a.kobryn@pb.edu.pl

Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Wiejska 45e, 15-351 Białystok
marcinkretunski@gmail.com