Wyobrażenia przestrzenne mieszkańców wsi. Wykorzystanie metody odręcznych szkiców.

Studia Obszarów Wiejskich (2014)
Tom 35 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe
Strony: 29-44
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W artykule podjęto problem społecznej percepcji przestrzeni wsi, który wydaje się być marginalizowany we współczesnych badaniach geografi cznych. W pracach dotyczących doświadczania i wyobrażeń przestrzeni dominuje bowiem zainteresowanie przestrzenią zurbanizowaną. Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej kolejności wskazano na teoretyczne podstawy podjęcia badań nad wyobrażeniami wsi związane ze „zwrotem kulturowym” w naukach społecznych, w tym w geografi i oraz wielowymiarowym rozumieniem „wsi” i „wiejskości”. Następnie zaprezentowano dwie propozycje analizy i klasyfi kacji odręcznych szkiców, które mogą służyć w badaniach subiektywnej przestrzeni wsi. W ostatniej części omówiono przykłady szkiców wybranych wsi, zwracając uwagę na szereg funkcji poznawczych i praktycznych, które jako subiektywne formy reprezentacji przestrzeni mogą spełniać w badaniach środowiska życia ludzi.

University of Lodz
Department of Regional and Social Geography
ul. Kopcińskiego 31, 90–142 Łódź
georeg@geo.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
marcin.wojcik@geo.uni.lodz.pl