Znaczenie lokalnych grup działania w kształtowaniu i pomnażaniu zasobów kapitałowych na obszarach wiejskich

Studia Obszarów Wiejskich (2014)
Tom 35 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe
Strony: 169-182
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Przemiany kulturowe i społeczno-ekonomiczne zachodzące w ramach współczesnych społeczeństw wraz z towarzyszącymi im przeobrażeniami systemów politycznych implikują poszukiwanie nowych form zarządzania i uczestnictwa obywateli w sferze publicznej. Ich wspólny mianownik stanowi generowanie i kształtowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego lokalnych społeczności oraz włączanie możliwie jak najszerszych grup społecznych w procesy decyzyjne dotyczące sfery publicznej. Jednym z podmiotów, który zgodnie z założeniami podejścia LEADER, wdrażanego w krajach Unii Europejskiej, także w Polsce, ma realizować powyższe cele na obszarach wiejskich, są lokalne grupy działania (LGD). Artykuł analizuje, w jaki sposób i w jakim zakresie organizacje te spełniają przypisane im funkcje.

Uniwersytet Łódzki
Instytut Socjologii
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź
kkaminsk@uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki
Katedra Socjologii Wsi i Miasta
ul Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź
elapsyk@uni.lodz.pl