Cechy produkcyjne rolnictwa a poziom absorpcji środków wspólnej polityki rolnej w Polsce

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 42 - Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 89-104
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Artykuł dotyczy analizy przestrzennej wybranych cech produkcyjnych rolnictwa oraz cech absorpcji funduszy WPR, które ujęto łącznie w formie dwóch syntetycznych wskaźników (średnie zestandaryzowane przyjętych cech diagnostycznych), stanowiących podstawę analizy porównawczej i oceny oddziaływania środków unijnych na produktywność rolnictwa polskiego. W ocenie uzyskanych układów przestrzennych uwzględniono też uwarunkowania zewnętrzne – przyrodnicze i historyczne. Przeprowadzona analiza wykazała pozytywne oddziaływanie płatności unijnych na podniesienie poziomu cech produkcyjnych rolnictwa (współczynnik korelacji 0,625). Jednakże zjawisko to jest zróżnicowane przestrzennie – dzieli terytorium Polski na część północną, o silnym oddziaływaniu środków UE oraz część południową, gdzie środki te w mniejszym stopniu oddziałują na efekty produkcyjne rolnictwa i mają w głównej mierze charakter socjalny.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
rudnickir@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
lukaszwisniewski05@gmail.com