Nowe turystyczne funkcje wsi na Śląsku Opolskim w kontekście pamięci przeszłości

Studia Obszarów Wiejskich (2019)
Tom 54
Strony: 25-51
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Przedmiotem badań jest jeden z aspektów kulturowego wymiaru funkcji turystycznej. Celem badań jest ustalenie, czy odwołania do przeszłości w ofertach usług noclegowych we wsiach województwa opolskiego są sporadyczne czy dosyć powszechne, jakich wymiarów (punktów odniesienia) dotyczą, które elementy spuścizny historyczno-kulturowej1 (materialne i niematerialne) są wskazywane jako godne uwagi turysty i jakimi narracjami są one obudowywane. Analizą objęto oferty 167 podmiotów ze 123 wsi. Materiał do analizy pozyskany został z portali i stron internetowych, folderów i przewodników publikujących oferty noclegowe oraz w punktach informacji turystycznej i miejscach świadczenia tych usług. Podane w ofertach odwołania do przeszłości przyporządkowano – ze względu na punkt odniesienia – do czterech kategorii. Pierwsza – obiekt – składa się z dwóch podzbiorów: a) obiekt jako budowla architektoniczna, b) obiekt jako miejsce w wymiarze społeczno- -kulturowym. W kategorii wieś wyodrębniono podzbiory: a) dzieje i dawne funkcje konkretnej wsi, b) tradycje wiejskiego życia; w trzeciej kategorii – region – trzy podzbiory: a) zabytki i inne elementy spuścizny kulturowej poza własną wsią, b) dziedzictwo kulinarne, c) inne elementy dziedzictwa opatrzone kwantyfikatorami „regionalne”, „opolskie”, „śląskie”. Czwarta została określona jako inne odniesienia do przeszłości. W takim układzie odniesień prowadzono analizę ofert pod kątem kreowanych obrazów przeszłości i wskazywanej atrakcyjności pobytu wynikającej z historyczności miejsca w wymiarze materialnym i/lub niematerialnym.

Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu
ul. Piastowska 17, 45-081 Opole
w.drobek@po.edu.pl
ewadj.islaski@gmail.com