Partycypacja społeczna w rozwoju lokalnym na przykładzie gmin w Specjalnej Strefie Włączenia województwa zachodniopomorskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2019)
Tom 54
Strony: 81-100
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Znaczenie społeczeństwa w kształtowaniu ładu przestrzennego jest coraz silniej akcentowane w badaniach, jak również w polityce lokalnej. Potencjał społeczny i jego znaczenie w rozwoju jest przedmiotem badań zarówno socjologów, jak i geografów. W artykule poruszone zostały kwestie relacji pomiędzy poziomem potencjału społecznego a stopniem zaangażowania społeczności lokalnych w rozwój. Dokonano także analizy wskazanych przez lokalne społeczności przedsięwzięć mających rozwiązać zdiagnozowane problemy. Wykorzystano dane dla gmin wskazanych jako obszary problemowe oraz zakwalifikowanych do tzw. Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego, pochodzące z programów rewitalizacji. W analizie posłużono się także danymi statystycznymi z GUS w celu obliczenia syntetycznego wskaźnika potencjału społecznego. Wyniki wskazują, że na obszarach o niskim potencjale społecznym mieszkańcy zgłaszają wprawdzie więcej inicjatyw rewitalizacyjnych, ale ograniczają się do potrzeb związanych z infrastrukturą.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
d.mazurek@twarda.pan.pl