Przestrzenne aspekty suburbanizacji w wybranych gminach wiejskich Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Studia Obszarów Wiejskich (2019)
Tom 55
Strony: 53-68
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Głównym celem pracy jest identyfikacja oraz ocena zjawiska suburbanizacji pod kątem zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego wybranych gmin wiejskich w obrębie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF). W zależności od dostępności danych, ramy czasowe pracy obejmują lata 2004–2016. W pracy skoncentrowano się na specyfice zjawiska suburbanizacji w gminach wiejskich wchodzących w skład BOF. Zwrócono uwagę na oddziaływanie tego procesu na przestrzeń pod kątem zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego. Za pomocą 8 wskaźników określono wymiar suburbanizacji dla wszystkich gmin wiejskich Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Dalsze analizy przeprowadzono dla dwóch gmin tj. Juchnowiec Kościelny i Dobrzyniewo Duże, które odznaczały się najwyższą intensywnością procesu suburbanizacji ocenioną na pierwszym etapie pracy. Szczegółowe analizy wykazały, że zarówno gmina Dobrzyniewo Duże, jak i Juchnowiec Kościelny w pełni nie wykorzystuje narzędzi kształtowania ładu i zrównoważonego rozwoju przestrzennego. Potwierdzeniem tego jest bardzo niskie pokrycie planistyczne (około 8% w gminie Juchnowiec Kościelny i niecałe 2% w gminie Dobrzyniewo Duże) oraz duża liczba wydawanych decyzji administracyjnych. Ponadto wysokie wartości chłonności demograficznej świadczą o tym, że w obu gminach przy planowaniu rozwoju przestrzennego nie wzięto pod uwagę racjonalnych uwarunkowań demograficznych.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
kmrozik@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
magdalenawaszczuk94@gmail.com