Rolnictwo w przestrzeni ekonomicznej i ekologicznej wsi po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Studia Obszarów Wiejskich (2019)
Tom 53
Strony: 19-34
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem artykułu jest ustalenie wpływu rolnictwa na przestrzeń ekonomiczną i ekologiczną obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Akcesja dała znaczący impuls do przyspieszenia transformacji rolnictwa na drodze industrialnej (farmerskiej) – głównie ze względu na objęcie rolnictwa mechanizmami wspólnej polityki rolnej UE. Z tym wiążą się bowiem znaczące transfery środków budżetowych do rolników i na wieś. W odniesieniu do przestrzeni ekonomicznej ograniczono się do miejsc pracy i źródeł utrzymania (dochodów), natomiast w odniesieniu do przestrzeni ekologicznej – do wybranych wskaźników zrównoważenia środowiskowego gospodarstw rolnych. Materiał faktograficzny stanowią dane ankiety struktury rolnej GUS dla lat 2005 i 2016 w przekroju typów gmin (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie). Rolnictwo traci na znaczeniu w przestrzeni ekonomicznej, zwłaszcza w gminach bardziej zurbanizowanych, natomiast jego znaczenie w przestrzeni ekologicznej utrzymuje się, a nawet rośnie w związku z funkcjami ekosystemowymi. Pojawiają się jednak przesłanki osłabienia sekularnego trendu dezagraryzacji wsi.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
ul. Świętokrzyska 20, 00–002 Warszawa
jozef.zegar@ierizg.waw.pl