Ruch migracyjny na obszarach wiejskich Polski północnej

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 41 - Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 185-198
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Ruch migracyjny jest ważnym czynnikiem kształtującym liczbę ludności, a jednocześnie jest przejawem dostosowania się przestrzennego rozmieszczenia ludności do stale zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych. Na skutek migracji dokonują się zmiany w strukturze ludności, w przestrzennym jej rozmieszczeniu, a także ma ona wpływ na przyrost rzeczywisty. Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania stanu i zmian natężenia salda migracji na terenie Polski północnej, obejmującej województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Zakres czasowy badań koncentrował się na latach 2004–2013. Jednocześnie w celu pełniejszej analizy zbadano zróżnicowanie przestrzenne salda migracji na pobyt stały na 1000 ludności na poziomie gmin wiejskich badanego regionu. Kolejny etap pracy polegał na wyznaczeniu gmin wiejskich odpływowych, tzn. takich, które przez cały badany okres miały ujemne saldo migracji na 1000 ludności oraz zbadanie dynamiki zmian ludności pomiędzy 2004 a 2013 rokiem.

Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn
marta.gwiazdzinska-goraj@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn
sebastian.goraj@uwm.edu.pl