Trójsektorowość podejścia LEADER w założeniach i w praktyce wdrażania w okresie programowania 2007–2013 na przykładzie województwa śląskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 41 - Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 121-133
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem artykułu jest ocena stopnia zaangażowania poszczególnych sektorów (w ramach partnerstwa trójsektorowego) w zakresie wnioskowania o dofinansowanie projektów w ramach wdrażania podejścia LEADER na przykładzie tzw. „małych projektów” składanych w lokalnych grupach działania (LGD) na terenie województwa śląskiego w ramach działania pn. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Badaniem objęto 3161 projektów zgłoszonych przez wnioskodawców we wszystkich 15 lokalnych grupach działania województwa śląskiego w latach 2007–2014. Pozwoliło ono na uzyskanie trzech głównych wniosków. Po pierwsze, wydaje się, że istnieje zależność między poziomem zaangażowania poszczególnych sektorów a poziomem i potencjałem rozwojowym danego obszaru wiejskiego w ujęciu mikroregionalnym. Po drugie, we wszystkich LGD zaobserwowano względnie duże zaangażowanie sektora społecznego, co jest niewątpliwym sukcesem dotychczasowego wdrażania podejścia LEADER w województwie śląskim. Po trzecie, potwierdzono odnotowywane także w innych badaniach bardzo duże zaangażowanie sektora publicznego, które z jednej strony można oceniać jako realną barierę harmonijnego rozwoju partnerstw trójsektorowych w przyszłości, a z drugiej jako okoliczność pozytywną, która czyniła oddziaływanie podejścia LEADERa w ogóle możliwym tam, gdzie liczne bariery dostępu do wsparcia ograniczały możliwości wnioskowania przez podmioty sektora społecznego.

Uniwersytet Jagielloński
Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
malgorzata.surmacz@gmail.com