Zasoby lokalne jako potencjały rozwoju lokalnego w dokumentach strategicznych na przykładzie wybranych gmin wiejskich województwa śląskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 46 - Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich
Strony: 99-115
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Głównym celem niniejszego opracowania jest ocena jakości zasobów lokalnych identyfikowanych przez gminy w dokumentach strategicznych w kontekście możliwego znaczenia tych zasobów jako potencjałów rozwojowych. Do realizacji celu sformułowano pytania badawcze dotyczące charakteru identyfikowanych w gminach zasobów lokalnych, możliwości identyfikacji zasobów priorytetowych oraz możliwości ich uznania za potencjał rozwojowy. W artykule zaprezentowano również relację między zastosowanymi pojęciami: zasób lokalny, zasób priorytetowy oraz potencjał rozwoju. Badaniem objęto strategie rozwoju pięciu gmin wiejskich województwa śląskiego, koncentrując się na części diagnostycznej (w tym szczególnie na „mocnych stronach” – efekcie analiz SWOT) oraz fragmentach dokumentów poświęconych celom strategicznym.

Uniwersytet Jagielloński
Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
malgorzata.surmacz@gmail.com