Kierunki specjalizacji funkcjonalnej obszarów wiejskich województwa lubelskiego w świetle lokalnych uwarunkowań

Studia Obszarów Wiejskich (2015)
Tom 37 - Wiejskie obszary funkcjonalne
Strony: 143-156
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce spowodowały pojawienie się na obszarach wiejskich nowych trudności i wyzwań. W niniejszym opracowaniu przedstawiono korzystne i niekorzystne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego, m.in. trudną sytuację demograficzną, niską jakość kapitału ludzkiego, peryferyjne położenie, monofunkcyjność obszarów, położenie na pograniczu religijnym i kulturowym i inne. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania wyznaczono obszary reprezentujące różne kierunki specjalizacji (obszary funkcjonalne), m.in. mieszkaniowe, turystyczno-rekreacyjne, usługowe, rolnicze i inne.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
al. Kraśnicka 2 c,d, 20-718 Lublin
malgorzata.flaga@umcs.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 2 c, d
monika.wesolowska@umcs.lublin.pl