Zasoby lokalne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich – endogeniczny czynnik rozwoju czy efekt wpływu miasta centralnego

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 47 - Zasoby lokalne w polityce terytorialnej
Strony: 77-97
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem artykułu była próba określenia głównych determinant rozwoju obszarów wiejskich w zasięgu najsilniejszego oddziaływania ośrodka miejskiego, tj. w strefie podmiejskiej (na przykładzie Kielc i Wrocławia). Została ona dokonana na podstawie oceny poziomu rozwoju zasobów lokalnych (czynnik endogeniczny) w kontekście siły powiązań z miastem centralnym. W wyniku procesu badawczego określono grupy zasobów, które najsilniej generują impulsy rozwojowe. Ponadto potwierdzono, że strefy podmiejskie to obszar zachodzenia specyficznych sprzężeń zwrotnych pomiędzy posiadanymi zasobami a relacjami miasto-wieś. Wskazano również, że zmiany zachodzące w strefach mają ten sam kierunek, jednak ich natężenie jest uwarunkowane wielkością i rangą miasta centralnego.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział nauk o Ziemi UMK w Toruniu,
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
bszyda@umk.pl

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego
ul. Jedności Narodowej 45b, 50-260 Wrocław
biczkowska.marta@gmail.com