Studia Obszarów Wiejskich

to wydawnictwo publikujące oryginalne opracowania naukowe z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, geografii wsi i przestrzennego zagospodarowania kraju w języku polskim lub/i angielskim. Zapraszamy Autorów do nadsyłania wartościowych artykułów. Przestrzeganie poniższych zaleceń formalnych usprawni prace redakcyjne i przyczyni się do szybszej publikacji nadsyłanych materiałów.

Uwagi ogólne

Podstawowym sposobem przekazania materiałów do druku jest przesłanie tekstu i załączników na płycie CD na adres wskazany przez redakcję. Tekst artykułu powinien być napisany zwięźle, ale jasno, przy użyciu edytora MS WORD. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 6000 słów. Wszystkie załączniki graficzne muszą być dostarczone w formie osobnych plików. Preferowany format dla danych liczbowych to MS EXCEL, a dla załączników graficznych pliki w formacie JPG, TIF, EPS, CDR*, AL*

*Wymagany zapis do edycji w starszych wersjach programów, na chwilę obecną: Corel Draw do wersji 14, Adobe Ilustrator do wersji 11).

Strona tytułowa

Na pierwszej stronie należy w kolejności umieścić: tytuł pracy w języku polskim (maksymalnie 120 znaków, czcionka Times New Roman 14 Bold), tytuł pracy w języku angielskim (czcionka Times New Roman 12 Bold), imię i nazwisko autora/autorów  (cyfry arabskie po nazwisku, umieszczane jako indeks górny, określają odp. afiliację), afiliację, adres(y), e-mail(e), zarys treści (maksymalnie 200 słów powinien zawierać: sformułowanie celu pracy/badań, identyfikację obiektu badań, przedmiotu rozważań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski), słowa kluczowe (podaje się nie więcej niż 5 słów kluczowych).

Tekst artykułu

Tekst artykułu pisany czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy boczne 2,5 cm. Śródtytuły pierwszego rzędu pisane czcionką Times New Roman Bold 12, drugiego rzędu Times New Roman 12. W tekście opracowania, przy powoływaniu się na literaturę, należy podawać nazwisko autora oraz rok publikacji, np. (Nowak 2004; Kowalski 2005, 2007) lub według A. Nowaka (2006), a przy cytowaniu również numer strony, np. według A. Nowaka (2006, s. 6). W powołaniach na więcej prac tego samego autora, które ukazały się w tym samym roku, podaje się: (Nowak 1987a, b). W przypadku wspólnej publikacji dwóch autorów podaje się: (Kowalski i Nowak 1999), a trzech i więcej autorów: (Kowalski i in. 2006).

Podziękowania

Podziękowania – opcjonalnie oraz ewentualna informacja o źródłach finansowania publikacji i wkładzie innych podmiotów w opracowanie publikacji (zgodnie z wymogami jakościowymi i standardami etycznymi opisanymi niżej) należy zamieścić po zasadniczym tekście.

Rysunki i fotografie

Rysunki i fotografie z podpisami  i objaśnieniami w j. polskim  i angielskim powinny być zamieszczone w tekście, a ponadto dołączone w postaci osobnych plików posiadających numerację zastosowaną w tekście. Wymagana jest wysoka rozdzielczość rysunków i fotografii (min. 300 dpi w plikach rastrowych JPG lub TIF). Dopuszczalne formaty wektorowe (EPS, AI*, CDR*). Tytuł ryciny i źródło w języku polskim i angielskim powinny znajdować się poza rysunkiem, w pliku tekstowym. Objaśnienia znaków legendy w języku polskim i angielskim można zamieścić w obrębie ryciny lub poza nią. Rysunki i fotografie drukowane są w kolorze czarno-białym. Należy upewnić się, że po zastąpieniu ew. kolorów skalą szarości i przeskalowaniu do rozmiarów maksymalnie 12,5 x 20 cm będą one wystarczająco czytelne. Zalecany krój czcionki dla napisów będących częścią grafiki (bez możliwości edycji) to Calibri.

Tabele

Tabele powinny być zamieszczone w tekście. Każda tabela powinna zawierać zwięzły tytuł (u góry) w języku polskim, kolejny numer i źródło danych (u dołu). Wszystkie skróty powinny być objaśnione (tytuł, źródło i objaśnienia należy dołączyć jedynie w pliku tekstowym). W komórkach tabeli nie powinny znajdować się znaki tabulacji (Tab) ani końca akapitu (Enter) – w razie potrzeby można korzystać ze znaku wymuszonego końca wiersza (Shift+Enter).

Spis literatury

Prosimy przygotowując artykuł stosować styl APA:

Cytowanie w tekście
jeden autor: np. według Kowalskiego (2014) ….
dwóch autorów: np. według Kowalskiego i Nowaka (2014) ….
trzech i więcej autorów: np. według Kowalskiego et al. (2014) ….

Cytowanie w nawiasach
jeden autor: np. (Kowalski 2010).
dwóch autorów: np. (Kowalski i Nowak 2010)
trzech i więcej autorów: np. (Kowalski et al. 2010)

W przypadku dosłownego przytaczania fragmentu tekstu numer strony podajemy według schematu: (Kowalski 2010, s. 11-12).

Pozycje literatury poszczególnych autorów oddzielamy średnikiem. Różne publikacje tego samego autora z tego samego roku wydania oznaczamy literami a, b, c itd. w porządku rosnącym (od najstarszej). Również w porządku rosnącym zamieszczamy poszczególne pozycje literatury różnych autorów (Kowalski 1999; Nowak 2004; Kowalski i Nowak, 2010).


Zapis bibliografii załącznikowej (przykłady)

Książka, raport, ekspertyza
według schematu: Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
np. Kowalski, A. (2010). Podstawy geografii fizycznej. Warszawa: Wydawnictwo XYZ.
Kowalski, A., Nowak, K. (2010). Podstawy geografii fizycznej. Warszawa: Wydawnictwo XYZ.
Kowalski, A., Nowak, K., Kowalska R. (2010). Podstawy geografii fizycznej. Warszawa: Wydawnictwo XYZ.

WIOŚ. (2018). Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2017 roku. Kraków: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.

Książka pod redakcją
np. Kowalski, A. (red.). (2010). Podstawy geografii fizycznej. Warszawa: Wydawnictwo XYZ.

Rozdział w pracy zbiorowej
np. Nowak, A. (2010). Geomorfologia dla początkujących. W: A. Kowalski (red.), Podstawy geografii fizycznej (s. 15-28). Warszawa: Wydawnictwo XYZ.

Artykuł w czasopiśmie
według schematu: Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr rocznika (numer zeszytu), strony.
np. Nowak, A., Kowalski, A. (2014). Zjawiska krasowe w Słowenii. Młody Geomorfolog, 90 (2), 25-37.

Uwaga! Między stronami wstawiamy dywiz (25-37), nie półpauzę (25–37).

Jeśli artykuł ma numer DOI należy go podać w pełnej wersji na końcu notki bibliograficznej tj.
Nowak, A., Kowalski, A. (2014). Zjawiska krasowe w Słowenii. Młody Geomorfolog, 90 (2), 25-37. https://doi.org/xxx

Tekst ze strony internetowej
Jeśli tekst, na który się powołujemy, znajduje się na stronie internetowej, wówczas należy podać następujące informacje (o ile są dostępne): Autor, data publikacji, tytuł, adres strony internetowej wraz z datą dostępu
np. Nowak, A. (2014). Tytuł tekstu ze strony internetowej. Pobrane z: www.yyyyyy.pl (24.05.2014).


Zapis źródeł pod rycinami i tabelami (przykłady)

Źródło: Nowak i Kowalski (2016); zmienione / Source: Nowak & Kowalski (2016); modified.
Źródło: Nowak i Kowalski (2016) / Source: Nowak & Kowalski (2016).
Źródło / Source: Nowak et al. (2016).
Opracowanie własne / Author’s own elaboration.
Opracowanie własne na podstawie… / Author’s own elaboration based on…

Streszczenie

Na końcu opracowania powinno być zamieszczone streszczenie w języku angielskim zweryfikowane przez native-speakera. Objętość streszczenia: około 250-400 słów.

Ocena artykułów i dopuszczenie ich do druku

Wszystkie artykuły niespełniające powyższych zasad będą odsyłane do poprawy. Artykuły podlegają ocenie przez dwóch recenzentów. W procesie recenzowania stosowane jest rozwiązanie, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).Wynik recenzji będzie miał decydujący wpływ na możliwość opublikowania materiału w Studiach Obszarów Wiejskich.

Zasady dotyczące recenzowania w Studiach Obszarów Wiejskich

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której afiliowani są autorzy publikacji.
  2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  3. W procesie recenzowania stosowane jest rozwiązanie, w którym Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
  4. Wyznaczając recenzentów redakcja wydawnictwa zachowuje ponadto zasadę zapobiegania konfliktom interesów między recenzentem a autorem.
  5. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, względnie warunkowego dopuszczenia tekstu do publikacji po jego poprawieniu przez autora według uwag zawartych w recenzji. W takiej sytuacji recenzent może zastrzec sobie prawo do ponownego zrecenzowania pracy, po dokonaniu przez autora poprawek wskazanych w pierwszej recenzji. Do publikacji dopuszczane będą prace posiadające dwie pozytywne recenzje (zawierające wniosek o dopuszczenie do publikacji) – wzór recenzji poniżej.
  6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji oraz formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej wydawnictwa.
  7. Nazwiska recenzentów nie są publikowane przy poszczególnych artykułach.
Wymogi jakościowe i standardy etyczne

W trosce o dochowanie najwyższych standardów redakcyjnych oraz w celu zapobieżenia nierzetelności w publikacjach naukowych określanych jako tzw. ghostwriting i guest authorship Redakcja Studiów Obszarów Wiejskich wymaga od autorów ujawniania informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). W tym celu zobowiązuje się autorów do zachowania następujących standardów podczas przygotowywania tekstów składanych do publikacji: 1) w przypadku publikacji naukowych, które nie zostały wykonane samodzielnie, tzn. opracowano je we współautorstwie lub z wykorzystaniem pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej), w końcowej części pracy (w punkcie: „Podziękowania”) należy zawrzeć notę, w której ujawniany jest wkład poszczególnych autorów (współautorów) w powstanie publikacji (artykułu, monografii). Oznacza to konieczność podania ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, zastosowanych metod, protokołu itp., wykorzystywanych w toku pracy badawczej – przygotowywania publikacji; główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. 2) Autor/współautorzy podają ponadto informację o ewentualnych źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w opracowanie publikacji (financial disclosure). Redakcja wydawnictwa informuje, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, w tym wykryte przypadki ghostwriting, guestauthorship będą dokumentowane i oficjalnie demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawniania swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymieniania jego roli w Podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary autorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/wspłautorem publikacji.

Wersja pierwotna

Wersja papierowa i elektroniczna są tożsame, jednakże Redakcja wskazuje wersję papierową jako wersję pierwotną czasopisma.