O czasopiśmie

Studia Obszarów Wiejskich to czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne od 2001 roku. Publikuje oryginalne opracowania naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, geografii wsi, przestrzennego zagospodarowania, dotyczące Polski i Europy.
Teksty ukazują się w języku polskim lub/i angielskim.

Czasopismo indeksowane jest w w bazie BazEkon, pod adresem: https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon.

Wersja papierowa i elektroniczna są tożsame, jednakże Redakcja wskazuje wersję papierową jako wersję pierwotną czasopisma.