Poniżej znajduje się spis wszystkich tomów czasopisma Studia Obszarów Wiejskich.

2020

 • Tom 57
 • Tom 56
 • 2019

 • Tom 55
 • Tom 54
 • Tom 53
 • 2018

 • Tom 52
 • Tom 51
 • Tom 50 – Planowanie i zagospodarowanie terenów wiejskich
 • Tom 49 – Społeczno-kulturowe, gospodarcze i przestrzenne wymiary procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce
 • 2017

 • Tom 48 – Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce
 • Tom 47 – Zasoby lokalne w polityce terytorialnej
 • Tom 45 – Środowiskowe i kulturowe zasoby obszarów wiejskich
 • 2016

 • Tom 44 – Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi
 • Tom 43 – Multifunctional developmentin rural spaces: challenges for policy and planning
 • Tom 42 – Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich
 • Tom 41 – Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich
 • 2015

 • Tom 40 – Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym
 • Tom 39 – Post-agricultural rural space of the Visegrad countries: economies, entrepreneurship and policies
 • Tom 38 – Local development in urban and rural space: project and planning
 • Tom 37 – Wiejskie obszary funkcjonalne
 • 2014

 • Tom 36 – Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski
 • Tom 35 – Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe
 • 2013

 • Tom 34 – Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty przestrzenno-ekonomiczne
 • Tom 33 – Polska wieś w perspektywie 2050 roku
 • Tom 32 – European land use patterns
 • Tom 31 – Polska wieś w perspektywie długookresowej – ujęcie regionalne
 • 2012

 • Tom 30 – Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza – ujęcie przestrzenne
 • Tom 29 – Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej
 • Tom 28 – Diagnosis and perspectives for argriculture of Vojvodina
 • Tom 27 – Local and regional development – challenges and policy issues
 • 2011

 • Tom 26 – Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji
 • 2010

 • Tom 25 – Infrastruktura techniczna a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka
 • Tom 24 – Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
 • Tom 23 – Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny
 • Tom 22 – Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim
 • Tom 21 – Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego
 • 2009

 • Tom 20 – Socio-economic disparities and the role of local development
 • Tom 19 – Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw – kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość
 • Tom 18 – Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym
 • Tom 17 – Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej
 • Tom 16 – Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku
 • 2008

 • Tom 15 – Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe
 • Tom 14 – Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego
 • Tom 13 – Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce
 • 2007

 • Tom 12 – Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich
 • 2006

 • Tom 11 – Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich
 • Tom 10 – Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego
 • 2005

 • Tom 09 – Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi
 • Tom 08 – Obszary sukcesu na polskiej wsi
 • Tom 07 – Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce
 • 2004

 • Tom 06 – Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy
 • Tom 05 – Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich
 • 2003

 • Tom 04 – Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi
 • 2002

 • Tom 03 – Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce
 • Tom 02 – Problemy społeczne wsi
 • 2001

 • Tom 01 – Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej