Dolnośląskie wsie tematyczne – miejsce edukacji i zabawy

Studia Obszarów Wiejskich (2019)
Tom 54
Strony: 53-68
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Od końca lat 80. XX w. na obszarach wiejskich zauważyć można szereg przemian spowodowanych zarówno czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. W znacznym stopniu prowadzą one do zmian dotychczasowych funkcji wsi. Model wsi rolniczej odchodzi coraz częściej w niepamięć, a możliwość utrzymania mieszkańców wsi zapewniają działalności pozarolnicze, które nie tylko oferują nowe miejsca pracy, ale również integrują mieszkańców, mają wpływ na zmianę otoczenia obejść oraz terenów wspólnych, a często również całkowicie zmieniają wizerunek wsi i sposób ich postrzegania. Wsie stają się aktywne, innowacyjne, kreatywne. Pomysły ich mieszkańców dotyczą zarówno działalności ekonomicznej, jak i społecznej i przyczyniają się do szybkiego rozwoju turystyczno-rekreacyjnego regionu. W ostatnich dziesięciu latach na Dolnym Śląsku dużą popularnością cieszy się tworzenie wiosek tematycznych. Dobrze obmyślony motyw przewodni może przynieść korzyści zarówno mieszkańcom, którzy znajdą dla siebie nowe miejsca pracy i dodatkowe źródło dochodu, jak również turystom, którzy często w bliskiej odległości od domu będą mogli ciekawie spędzić czas wolny. Jest to również szansa na regionalną edukację ekologiczną młodzieży i dzieci, które bezpośrednio w terenie mają szansę poznawać i uczyć się otaczającej ich przyrody. Skorzystać może także przestrzeń wiejska, w której świadomi mieszkańcy pielęgnować będą tradycję i miejscową kulturę oraz dbać będą o zachowanie ładu przestrzennego. Celem badań było ukazanie roli, jaką w rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego pełni nowa funkcja pozarolnicza – wioski tematyczne oraz ich potencjalny wkład w promowanie turystyki edukacyjnej w regionie. Wykorzystano następujące metody badań: analizę literatury źródłowej i danych statystycznych zawartych w księgach meldunkowych, badania ankietowe z liderami wiejskimi oraz analizę dostępnych ofert badanych wsi. Wyniki przedstawione zostały na mapie województwa, wykresach słupkowych oraz w tabeli.