Dotychczasowa realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie odnawialnych źródeł energii na przykładzie biomasy w Polsce i perspektywa osiągnięcia celu w 2020 r

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 42 - Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 105-122
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem opracowania jest ocena wykorzystania biomasy do celów energetycznych w Polsce do 2020 r. W artykule przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia Polski w realizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Wykorzystanie lokalnej biomasy powinno zmierzać do podnoszenia konkurencyjności lokalnej i regionalnej w oparciu o endogeniczny kapitał – biomasę. Przedstawiono obecną łączną produkcję energii elektrycznej z wykorzystania biomasy. Istotną sprawą są możliwości wykorzystania biomasy rolniczej do celów energetycznych zarówno w zakresie produkcji biopaliw płynnych (bioetanol, biodiesel), jak również biomasy stałej, tj. pochodzenia leśnego oraz z zakładanych plantacji na gruntach rolnych (wierzby, topoli, Miscantusa), a także produkcji biogazu w fermentacyjnych biogazowniach. Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie wszelkich odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa (gnojowica, słoma, drewno odpadowe z sadów). Wykorzystanie energetyczne biomasy powinno zmierzać do stworzenia systemu rozproszonej energetyki, który uzupełniałby krajowy system energetyczny. Małe elektrociepłownie, działające w systemie CHP, powinny opierać się o nowoczesne, wysokosprawne technologie kogeneracyjne.

Instytut Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Koszalińska
75-343 Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 6E
michal.jasiulewicz@tu.koszalin.pl