Fotowoltaika jako źródło energii odnawialnej i nowy obszar aktywności na obszarach wiejskich

Studia Obszarów Wiejskich (2014)
Tom 35 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe
Strony: 255-272
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, tj. wody, wiatru, promieniowania słonecznego, energii geotermalnej lub biomasy, może przynosić wymierne efekty ekologiczno-energetyczne, wpisując się tym samym w popularyzowanie idei rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich. W artykule przedstawiono obecny stan rynku i politykę polskiego rządu w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym głównie fotowoltaiki. W oparciu o badania własne oraz przegląd literatury zidentyfi kowano dominujące źródła OZE oraz wskazano kierunek rozwoju energii odnawialnej w Polsce. Omówiono możliwości fi nansowania i dotacji na budowę instalacji fotowoltaicznych, uwzględniając przede wszystkim fi nansowanie dla benefi cjentów z obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2007– 2013. Zwrócono również uwagę na rozwój energetyki prosumenckiej. Analiza rozwoju fotowoltaiki uwzględnia aspekty lokalizacyjne, w tym głównie: uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15
hubert.kryszk@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15
krystyna.kurowska@uwm.edu.pl