Językowy obraz wieśniaka we współczesnej polszczyźnie

Studia Obszarów Wiejskich (2015)
Tom 40 - Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym
Strony: 181-187
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem artykułu jest przedstawienie językowego obrazu leksemu wieśniak we współczesnym języku polskim. Badanie przeprowadzono w oparciu o definicje zawarte w ogólnych i specjalistycznych słownikach języka polskiego oraz na podstawie ankiet. Pozwoliło to opisać stereotyp wieśniaka w świadomości Polaków, który zasadza się na połączeniu znaczenia gramatycznego i metaforycznego. Już nawet w opracowaniach leksykograficznych doszło do niepokojącego braku wyodrębnienia potocznego rozumienia tego słowa, tj. wieśniak – człowiek niekulturalny, niewychowany. W większości opracowań leksykograficznych komponent ze znaczenia gramatycznego człowiek ze wsi został wbudowany w definicje znaczeniowe metaforycznego rozumienia badanego leksemu. Również badania ankietowe potwierdzają tę tezę. Dla respondentów wieśniak to mieszkaniec wsi, który ponadto odznacza się następującymi cechami: brakiem obycia, nieznajomością kultury, posługiwaniem się gwarą, prostactwem, brakiem inteligencji.

Uniwersytet Łódzki
Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
mateuszgz@poczta.onet.pl