Mapa towarowości rolnictwa w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Studia Obszarów Wiejskich (2020)
Tom 57
Strony: 81-87
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W artykule przedstawiono mapę, która powstała przy współpracy z prof. Romanem Kulikowskim dla potrzeb Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jesienią 2009 r. Dotyczy ona towarowości rolnictwa w powiązaniu z warunkami przyrodniczymi dla rozwoju tego sektora gospodarki. W niniejszym artykule powstała typologia, która posłużyła do wykazania zmian w obrębie poszczególnych 9 wyróżnionych typów w zakresie liczby ludności ogółem i w wieku poprodukcyjnym na obszarach aglomeracyjnych (podmiejskich) i pozaaglomeracyjnych. Wykryto niepokojące zjawisko relatywnie szybkiego wyludniania i starzenia się populacji na obszarach o dobrych uwarunkowaniach przyrodniczych dla rozwoju funkcji rolniczej.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
psleszyn@twarda.pan.pl