Możliwości rozwoju produkcji energii odnawialnej z biomasy rolniczej w Polsce

Studia Obszarów Wiejskich (2014)
Tom 35 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe
Strony: 243-254
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Głównym celem pracy jest określenie potencjału biomasy rolniczej wykorzystywanej do produkcji energii. Potencjał biomasy rolniczej został oszacowany w oparciu o wykorzystanie na cele energetyczne nadwyżek słomy, siana, nawozów naturalnych oraz plantacji wierzby uprawianej na gruntach ugorowanych. Badania potencjału przeprowadzono w układzie województw na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych. W artykule przedstawiono również efektywność ekonomiczną produkcji biomasy na przykładzie plantacji wierzby. Największym łącznym potencjałem biomasy z siana, słomy, nawozów naturalnych oraz wierzby charakteryzują się województwa: mazowieckie, wielkopolskie oraz lubelskie. Regionami o najniższym potencjale ogólnym okazały się województwa: małopolskie, opolskie, śląskie oraz podlaskie. Oszacowano, iż całkowity potencjał analizowanych źródeł biomasy kształtuje się na poziomie około 345 tys. TJ.

Instytut Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Koszalińska
75-343 Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 6E
michal.jasiulewicz@tu.koszalin.pl

Politechnika Koszalińska
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. E. Kwiatkowskiego 6E, 75–343 Koszalin
dorota.janiszewska@tu.koszalin.pl\