Ocena trendów rozwoju obszarów wiejskich Pomorza w pierwszej dekadzie po akcesji do Unii Europejskiej

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 42 - Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 37-53
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W niniejszym artykule, na przykładzie Pomorza (województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego), zobrazowano dokonujące się zmiany na obszarach wiejskich w pierwszej dekadzie po akcesji do Unii Europejskiej. Wykazano wpływ środków unijnych na współczesne procesy przeobrażeń społeczno-gospodarczych badanych wsi. Ocenie poddano wybrane elementy potencjału rozwojowego obszarów wiejskich Pomorza. Praca podzielona została na dwie części. W pierwszej przedstawiono zróżnicowanie układów funkcjonalnych w oparciu o metodologię delimitacji gmin z uwzględnieniem roli procesów demograficznych i gospodarczych w rozwoju pomorskich wsi, a także uwarunkowań środowiska przyrodniczego. Ważnym czynnikiem rozwoju prezentowanego regionu jest unikatowe środowisko i walory turystyczne, głównie bliskość Bałtyku oraz występowanie lasów i jezior, umożliwiających rozwój różnych form turystyki i wypoczynku. Pomorze charakteryzuje również różnorodność kulturowa, wynikająca z tożsamości regionalnej i lokalnej. Pomorskie wsie charakteryzują się dużym zróżnicowaniem układów funkcjonalnych, a ich stan ma istotne znaczenie dla warunków życia mieszkańców i możliwości gospodarowania, a także kierunków i tempa rozwoju regionu. Z kolei w drugiej części pracy pokazano zmiany w rolnictwie badanego regionu po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W sposób szczególny uwzględniono rozwój tych terenów, na których rolnictwo pełni nadal dominującą funkcję gospodarczą.

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 27
gabrielaczapiewska@poczta.onet.pl