Odłogowanie gruntów w otoczeniu parków krajobrazowych

Studia Obszarów Wiejskich (2014)
Tom 35 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe
Strony: 215-226
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W artykule zaprezentowano wstępne wyniki analiz prowadzonych w ramach projektu badawczego dotyczącego ekologicznej roli odłogowania gruntów rolnych w otoczeniu parków krajobrazowych województwa łódzkiego. Przedstawiono ogólne cele projektu, wybrane trudności metodyczne związane z identyfi kacją odłogów oraz cząstkowe rezultaty inwentaryzacji odłogów w dwóch z siedmiu analizowanych parków: w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich i Bolimowskim Parku Krajobrazowym oraz w ich sąsiedztwie. Wyniki wskazują na zróżnicowanie procesu odłogowania w analizowanych obszarach. Ocena rozmieszczenia i intensywności zjawiska odłogowania w otoczeniu parków krajobrazowych jest częścią badań tła krajobrazowego obszarów chronionych i jego roli w strukturze ekologicznej regionu.