Odnowa wsi jako czynnik aktywizacji społeczności lokalnych

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 48 - Uwarunkowania procesów odnowy i rewitalizacji wsi w Polsce
Strony: 75-101
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Głównym celem artykułu jest przybliżenie poziomu realizacji, zróżnicowania przestrzennego oraz efektów działania „Odnowa i rozwój wsi” wdrażanego poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 (PROW). Skala środków zaangażowana w realizację programu powoduje, iż był to jeden z najsilniej oddziaływujących instrumentów w zakresie poprawy jakości życia na wsi. Ponadto działanie to stanowiło impuls aktywizujący wewnętrzny potencjał poszczególnych jednostek terytorialnych, w tym pobudzenie do działania społeczności lokalnych. W celu możliwie pełnego rozpoznania znaczenia i skali oddziaływania programu odnowy wsi, analizę przeprowadzono w różnych skalach przestrzennych, tj. krajowej oraz regionalnej (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego) i lokalnej – przykłady inwestycji w wybranych gminach/miejscowościach. W analizie wykorzystano wskaźniki charakteryzujące wybrane elementy kapitału społecznego stanowiące tło oceny poziomu absorpcji środków i aktywności mieszkańców w aplikowaniu o środki z programu odnowy wsi.

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego
ul. Jedności Narodowej 45b, 50-260 Wrocław
biczkowska.marta@gmail.com

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
rudnickir@umk.pl