Potencjał rozwoju rolnictwa i specjalizacja produkcji rolniczej w ujęciu regionalnym w świetle koncepcji specjalizacji inteligentnych w Polsce

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 46 - Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich
Strony: 171-186
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

W artykule przedstawiono analizę potencjału rozwoju sektora rolnego w Polsce w ujęciu regionalnym w świetle koncepcji specjalizacji inteligentnych. Dokonano analizy dokumentów strategicznych na szczeblu regionalnym pod kątem specjalizacji inteligentnych. Przeanalizowano 3 potencjały: gospodarczy, naturalny i naukowo-badawczy. Ponadto dokonano analizy specjalizacji produkcyjnych w każdym z regionów pod kątem profilu produkcji, jak też liczby kierunków produkcji rolnej. W artykule dokonano także syntetycznej oceny potencjałów rozwoju w kontekście wdrażania poszczególnych regionalnych specjalizacji inteligentnych. Cele Strategii Europa 2020 rozszerzają politykę regionalną o wypracowanie Regionalnych Strategii Innowacji, w ramach których regiony zobligowane są do zidentyfikowania swoich mocnych stron. Ma to duże znaczenie w kontekście nowego programu finansowania w latach 2014–2020, gdyż wspierane w ramach RSI inicjatywy mają wdrożyć województwa w innowacyjny model rozwoju gospodarczego. Jednakże wybór inteligentnej specjalizacji nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty potencjał regionu w danym sektorze. Sektor rolnictwa jest ponadto specyficzny ze względu na wiele uwarunkowań, przez co potencjał produkcji ogółem jest mało porównywalny między regionami.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
d.mazurek@twarda.pan.pl