Potencjał społeczno-demograficzny a poziom przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Polski

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 47 - Zasoby lokalne w polityce terytorialnej
Strony: 23-37
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem pracy jest określenie stopnia przestrzennego zróżnicowania potencjału społeczno-demograficznego oraz poziomu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Polski. Ponadto podjęto próbę określenia zależności między potencjałem społeczno-demograficznym a poziomem przedsiębiorczości na polskiej wsi. Badaniem objęto wszystkie powiaty w Polsce (obszary wiejskie) – w sumie 314 powiatów. Potencjał społeczno-demograficzny wyrażono syntetycznym wskaźnikiem Perkala, natomiast do przedstawienia poziomu przedsiębiorczości wykorzystano wskaźnik przedsiębiorczości. Przeprowadzona analiza wykazała, że zarówno obecny poziom przedsiębiorczości, jak i potencjał społeczno-demograficzny na obszarach wiejskich Polski są wypadkową oddziaływania wielu czynników i wykazują duże przestrzenne zróżnicowanie, co wynika z ogólnego rozwoju społeczno-ekonomicznego tych obszarów. Ponadto przeprowadzone badania wykazały, że wysokim potencjałem społeczno-demograficznym oraz wysokim poziomem przedsiębiorczości charakteryzują się jednostki przestrzenne zlokalizowane w sąsiedztwie największych aglomeracji miejskich, położone wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych oraz te, o dobrze rozwiniętych funkcjach turystycznych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Geografii
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
iwonakopacz@ujk.edu.pl