Potencjał społeczności lokalnych w rozwoju turystyki Żuławek

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 46 - Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich
Strony: 7-25
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem artykułu jest identyfikacja potencjału społeczności lokalnej w rozwoju funkcji turystycznej wsi. Egzemplifikacją rozważań jest kreowanie rozwoju turystyki (szczególnie predestynowanej do turystyki wodnej) wsi Żuławki w gminie Stegna. Miejscowość posiada cenne walory krajobrazowo-przyrodnicze oraz dogodne usytuowanie przestrzenne. Szczególną jednak intencją autorek jest zwrócenie uwagi na proces aktywizowania się napływowej społeczności lokalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju miejscowości. Jest on możliwy dzięki kształtującym się cechom potencjału tej społeczności, jak: poczucie wzajemnej integracji, zaangażowanie, umiejętność rozwiązywania problemów oraz dostęp do zasobów. Podmiotowość charakteryzowanej społeczności przejawiała się w zdolności adaptacji i identyfikacji z nowym miejscem zamieszkania i jego problemami, umiejętności artykulacji własnej wizji rozwoju wsi oraz aktywizacji otoczenia na rzecz realizacji ustalonych planów. Tekst opiera się na wynikach badań własnych autorek, przeprowadzonych w 2015 r. technikami obserwacji uczestniczącej i wywiadu swobodnego z lokalnymi aktywistami.

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego
ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź
malmarks@o2.pl

Uniwersytet Łódzki
Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej
ul. Kopcińskiego 31, 90-232 Łódź
pamela.jeziorska@geo.uni.lodz.pl