Przekształcenia krajobrazu kulturowego wybranych wsi strefy podmiejskiej Poznania

Studia Obszarów Wiejskich (2014)
Tom 35 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe
Strony: 45-60
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Współczesne obszary wiejskie podlegają niekontrolowanym przekształceniom strukturalno- przestrzennym w wyniku przejmowania nowych funkcji (np. mieszkaniowych, rekreacyjnych, usługowych, przemysłowych, komunikacyjnych), często o terenochłonnym i wielkogabarytowym charakterze, co powoduje deformację wielowiekowych układów przestrzennych o wysokiej wartości. Istnieje zatem potrzeba sprecyzowania uregulowań prawnych, norm i standardów projektowych wpływających na jakość współczesnego krajobrazu kulturowego danego regionu. Celem pracy jest ocena kondycji krajobrazu kulturowego fragmentu strefy podmiejskiej miasta Poznania. Szczególny nacisk położono na identyfi kację zasobów badanej przestrzeni i ich zagrożeń. Ponadto przeprowadzono ocenę stanu zachowania różnych kategorii układów przestrzennych: siedliska wsi, założeń rezydencjonalno-parkowych, założeń folwarcznych, układów drogowych i alejowych oraz pokrycia terenu. W pracy wykorzystano dane GUS, dostępne opracowania planistyczne, współczesne i archiwalne materiały źródłowe, kartografi czne oraz fotografi czne.

Adam Mickiewicz University in Poznań
Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management
B. Krygowskiego 10, 61–680 Poznań
szmagda@amu.edu.pl

Poznań University of Life Sciences
Departament of Horticulture and Landscape Architecture
H. Dąbrowskiego 159, 60–594 Poznań
ktzagawi@up.poznan.pl