Przemiany poziomu i struktury mechanizacji rolnictwa polskiego w świetle analizy porównawczej wyników spisów powszechnych rolnictwa z lat 2002 i 2010

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 42 - Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 165-183
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Artykuł dotyczy analizy przestrzennej tempa i kierunków zmian mechanizacji rolnictwa w Polsce w latach 2002–2010 oraz stanu w 2010 r. z wydzieleniem ciągników oraz 17 maszyn ujętych w pięciu grupach: do zbioru zbóż i zielonek, ogólnego przeznaczenia, do upraw okopowych, upraw drzew i krzewów owocowych oraz produkcji zwierzęcej. Badania przeprowadzono z uwzględnieniem zróżnicowania według województw i powiatów, na podstawie dwóch wskaźników, charakteryzujących zmianę liczby maszyn w danej grupie w latach 2002–2010 (2002 = 100 pkt) oraz ich stan w 2010 r. w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych. W ocenie układów przestrzennych uwzględniono zróżnicowanie wielkościowe gospodarstw rolnych oraz warunki zewnętrzne rolnictwa – przyrodnicze, historyczne i urbanizacyjne. Wykazano, że analizowane zagadnienia charakteryzują się dużym zróżnicowaniem terytorialnym oraz, że w warunkach wsparcia gospodarstw rolnych środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE znacząco poprawił się stan ich wyposażenia technicznego (w skali kraju spadek liczby odnotowano jedynie w grupie maszyn do upraw okopowych). Zjawisko to najwyraźniej zaznaczyło się w rolnictwie Polski południowo-wschodniej, najsilniej rozdrobnionym agrarnie.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
rudnickir@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
lukaszwisniewski05@gmail.com