Rolnictwo społeczne jako nowa funkcja obszarów wiejskich z perspektywy europejskiej i polskiej

Studia Obszarów Wiejskich (2019)
Tom 54
Strony: 69-79
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Przedmiotem rozważań w artykule jest idea rolnictwa społecznego. Według Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego rolnictwo społeczne jest innowacyjnym podejściem łączącym dwie koncepcje: rolnictwo wielofunkcyjne oraz usługi społeczne i/lub opiekę zdrowotną na poziomie lokalnym. Rolnictwo społeczne jest szansą na poprawę samopoczucia jednostek i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stwarza nowe możliwości zatrudnienia i dywersyfikacji źródeł dochodów dla mieszkańców obszarów wiejskich. Idea rolnictwa społecznego rozwija się od wielu lat w krajach Europy Zachodniej, natomiast w Polsce występuje w pionierskiej formie. W artykule przedstawiono cele rolnictwa społecznego, usługi społeczne realizowane w jego ramach, kategorie beneficjentów oraz formy ich wsparcia. W tekście zaprezentowano także studia przypadku realizowane w wybranych krajach europejskich. Dalsza część artykułu została poświęcona aspektom prawnym zakładania oraz funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w Polsce.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych
ul. Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn
elzbieta.subocz@uwm.edu.pl