Spójność strategii rozwoju gmin wiejskich województwa opolskiego ze strategią regionalną

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 41 - Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 135-151
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem artykułu jest ocena stopnia spójności strategii rozwoju gmin województwa opolskiego ze strategią regionalną. Analizie poddano charakter oraz zakres uwzględniania w strategiach lokalnych wytycznych wynikających z dokumentu strategicznego opracowanego na szczeblu regionalnym. Wychodzi się z założenia, że prowadzenie polityki rozwoju opartej o spójne i wzajemnie ze sobą powiązane dokumenty strategiczne w rezultacie wzmacnia efekty rozwojowe. Jest to konsekwencją jednoznacznego określenia kluczowych kierunków interwencji i koncentracji środków publicznych na jasno zdefiniowanych i najważniejszych celach rozwojowych, uwzględniających regionalne i lokalne potrzeby oraz wyzwania.

Politechnika Opolska
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Luboszycka 7, 45–036 Opole
b.solga@po.opole.pl