Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rolnictwa dla produkcji energii odnawialnej z biomasy rolniczej w Polsce

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 42 - Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 113-124
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Głównym celem opracowania jest określenie poziomu społeczno-ekonomicznych uwarunkowań dla produkcji energii odnawialnej z biomasy rolniczej w Polsce. Badania poziomu uwarunkowań przeprowadzono w układzie województw (dla obszarów wiejskich) na podstawie informacji z Banku Danych Lokalnych. Poziom uwarunkowań województw wyznaczono metodą wskaźnika syntetycznego. Do analizy przyjęto następujące cechy: udział gospodarstw rolnych z właścicielem do 40 roku życia, rolna siła robocza w AWU na 100 ha użytków rolnych, udział gospodarstw z kierującym posiadającym minimum średnie wykształcenie, udział gospodarstw wielkopowierzchniowych w ogólnej liczbie gospodarstw, zużycie nawozów mineralnych na 1 ha użytków rolnych oraz liczba ciągników przypadająca ha 100 ha użytków rolnych. W wyniku zastosowania cechy syntetycznej podzielono badane województwa na trzy grupy w zależności od poziomu badanych uwarunkowań (poziom wysoki, średni i niski).

Politechnika Koszalińska
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. E. Kwiatkowskiego 6E, 75–343 Koszalin
dorota.janiszewska@tu.koszalin.pl\

Politechnika Koszalińska
Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. E. Kwiatkowskiego 6E, 75–343 Koszalin
luiza.ossowska@tu.koszalin.pl