Stan i przyszłość gospodarstw ekologicznych w drobnoobszarowym rolnictwie województwa małopolskiego

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 42 - Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 197-208
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Województwo małopolskie cechuje się silnym rozdrobnieniem rolnictwa, które w bardzo wolnym stopniu zmienia swoją strukturę i modernizuje sposoby produkcji. Duża część najmniejszych gospodarstw rezygnuje z uprawy roli i nie prowadzi chowu zwierząt. Prowadzi to do spadku efektywności sektora rolnego tego regionu i ogranicza wykorzystanie istniejącej siły roboczej, zasobów ziemi rolniczej izaangażowanego kapitału. Pojawiają się tu jednak działania o innowacyjnym charakterze, polegające na rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa i organizowaniu gospodarstw ekologicznych, agroturystycznych czy też wytwarzających produkty rolne metodami tradycyjnymi (produkty regionalne). W niniejszej pracy skupiono się na działalności gospodarstw ekologicznych, których w Małopolsce jest blisko 2 tys. Stanowiły one w2012 r. 6,9% ogółu gospodarstw ekologicznych w kraju. Ich istnienie iszybki rozwój traktować można jako znaczący w skali całego regionu kierunek zmian rolnictwie. W artykule zawarto analizę dynamiki ilościowej tych gospodarstw, scharakteryzowano uwarunkowania ich rozwoju w różnych warunkach środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego Małopolski oraz omówiono główne problemy związane z produkcją, zbytem i przetwórstwem. Starano się też ukazać ich perspektywy jako jeden ze sposobów ożywienia rolnictwa regionu. Praca oparta jest w dużej części na własnych badaniach przeprowadzonych w gospodarstwach ekologicznych. Wykazały one, że przyszłość rolnictwa ekologicznego w województwie małopolskim jest niepewna. Na przeszkodzie ich organizowania stoi przede wszystkim brak kompleksowego podejścia do funkcjonowania gospodarstw od momentu ich powstania, poprzez proces produkcji, aż po organizację sieci dystrybucji. Powinien powstać spójny system ich gospodarowania w gospodarce żywnościowej regionu.

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Instytut Geografii
ul. Podchorążych 2, 30–084 Kraków
agnieszka.gil@wp.pl