Wizja zagospodarowania przestrzennego gmin wiejskich województwa łódzkiego jako przejaw zarządzania przestrzenią

Studia Obszarów Wiejskich (2018)
Tom 51
Strony: 63-74
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem artykułu jest wskazanie priorytetów przeznaczenia gruntów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Szczególnie istotne staje się to z perspektywy gmin wiejskich, które muszą w sposób przemyślany wskazywać nowe obszary do zabudowy mieszkaniowej. Istotnym elementem zapisów studium jest fakt, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z ich wytycznymi, co wymusza konieczność racjonalności już na etapie przygotowywania studiów uwarunkowań. Istota studiów uwarunkowań polega na tym, że są to obecnie jedyne kompleksowe i obligatoryjne dokumenty sporządzane dla całego obszaru gminy. Analiza studiów uwarunkowań gmin wiejskich województwa łódzkiego przeprowadzona została na podstawie danych gromadzonych w badaniu „Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania, zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa. Na ich podstawie dokonano klasyfikacji gmin w oparciu o sposób przeznaczenia gruntów pod określone zagospodarowanie. Sporządzona klasyfikacja jest podstawą dla określenia zróżnicowania przestrzennego badanego zjawiska wśród samorządów.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Instytut Gospodarki Przestrzennej,
Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
marcin.feltynowski@uni.lodz.pl