Wpływ drugich domów na zmiany krajobrazu kulturowego wsi w regionie Borów Tucholskich

Studia Obszarów Wiejskich (2014)
Tom 35 - Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe
Strony: 61-74
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Drugie domy, w tym celowo zbudowane domy letniskowe i zaadaptowane istniejące gospodarstwa rolne, stanowią istotny i coraz częstszy element zagospodarowania obszarów wiejskich o wysokich walorach krajobrazowych. W niniejszym opracowaniu zanalizowano wpływ, jaki rozwój drugich domów wywiera na zmiany krajobrazu kulturowego wsi na przykładzie regionu Borów Tucholskich. Na podstawie historycznych źródeł teledetekcyjnych i kartografi cznych oraz badań terenowych dokonano analizy i oceny procesów przemian morfologii oraz fi zjonomii osadnictwa wiejskiego wskutek ekspansji drugich domów.

Instytut Geografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, ul. Gagarina 9
czeslaw@doktorant.umk.pl