Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój grup producentów rolnych w Polsce w ujęciu regionalnym

Studia Obszarów Wiejskich (2016)
Tom 42 - Przedsiębiorczy wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Strony: 155-164
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Celem artykułu jest porównanie zasad i efektów finansowania działalności grup producenckich z funduszy unijnych w ramach PROW 2004–2006, PROW 2007–2013 oraz założeń PROW 2014–2020. Analizie poddano dotychczasowe wykorzystanie środków z działania Grupy producentów rolnych w latach 2004–2014 w ujęciu regionalnym. W badanym okresie fundusze unijne dystrybuowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej były podstawowym instrumentem wpływającym na rozwój grup producenckich w Polsce. Konsekwencją podejmowanych działań było funkcjonowanie 1351 grup producenckich na koniec 2014 r. Występuje jednak silne zróżnicowanie regionalne w popularności do zrzeszania się rolników. Zasady udzielania pomocy finansowej grupom w poszczególnych okresach budżetowych były do siebie zbliżone i ewoluowały w kierunku efektywniejszego wykorzystania wsparcia z punktu widzenia poszczególnych grup, jak i konkurencyjności całego sektora rolnego. Pomimo regionalnego zróżnicowania wymogów w zakresie minimalnej wielkości produkcji rolnej grupy zainteresowanie zrzeszaniem się wśród rolników z województw o najgorszej strukturze agrarnej jest najsłabsze.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
ul. Bogumiła Krygowskiego, 61-680 Poznań
dawid.bala@amu.edu.pl