Znaczenie lokalnych zasobów kulturowych w zagospodarowaniu turystycznym przestrzeni wiejskiej Kotliny Kolskiej

Studia Obszarów Wiejskich (2017)
Tom 45 - Środowiskowe i kulturowe zasoby obszarów wiejskich
Strony: 59-83
Link do publikacji (RCIN): PDF IconPDF

Tworzenie infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich Kotliny Kolskiej nie wykroczyło jeszcze poza fazę inicjalną, o czym świadczyć może słabo rozwinięta w regionie baza noclegowa. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu jest mała atrakcyjność krajobrazowa obszaru. Szans na aktywizację turystyki wiejskiej należy więc upatrywać raczej w wykorzystaniu potencjału miejscowych zasobów kulturowych, które jak wynika z przeprowadzonej dotychczas waloryzacji kulturowo-turystycznej, są w analizowanym regionie i jego otoczeniu dość znaczne. Kotlina Kolska cechuje się niezbyt korzystnymi warunkami naturalnymi do prowadzenia wielkotowarowej i wielkoobszarowej produkcji rolnej, ale dzięki temu przetrwał tutaj zgodny z oczekiwaniami przeciętnego turysty tradycyjny krajobraz kulturowy polskiej wsi. Przykładem jest dobrze zachowana tradycyjna zabudowa wiejska wznoszona z miejscowego kamienia wapiennego, co jest ewenementem na skalę nizinnej części kraju. A jednak właściciele występujących tu obiektów turystyki wiejskiej w swoich ofertach rzadko nawiązują do specyfiki lokalnych zasobów kulturowych, akcentując atrakcje raczej pospolite, głównie przyrodnicze, którym nadają wyższą rangę niż ma to miejsce w rzeczywistości.